Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNabywanie nieruchomości na terenie Republiki Greckiej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-06-15 15:38:29
analizy rynkowe

Na mocy obowiązującego obecnie prawa greckiego, obywatele UE mogą w sposób uproszczony dokonać zakupu nieruchomości na terenie Republiki Greckiej.

Na mocy obowiązującego obecnie prawa greckiego, obywatele UE mogą w sposób uproszczony dokonać zakupu nieruchomości na terenie Republiki Greckiej. Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości ma charakter pisemny, w celu jej sfinalizowania niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego. Obecność notariusza  gwarantuje legalne przeniesienie własności jak i rejestrację zmiany właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Kupujący po dokonaniu transakcji  otrzymuje  akt własności nieruchomości. W przypadku zakupu nieruchomości gruntowej o zmianie właściciela należy powiadomić także Rejestr Gruntów.

 

Normą prawna regulującą zakup nieruchomości, także gruntowej, na terenach przygranicznych jak i poza nimi jest, art. 25 par. 1  i art. 26 ustawy 1892/1990, z późniejszymi zmianami – art. 114 ustawy 3978/2011. Ww. zmiany w głównej mierze dot. kategorycznego zakazu zakupu nieruchomości przez cudzoziemców (osoby fizyczne i prawne), na terenach określonych, jako „przygraniczne” – bez uprzedniej zgody odpowiednich organów państwa greckiego (należy złożyć oświadczenie określające cel zakupu oraz ubiegać się o pozwolenie miejscowej prefektury.) Jako obszary przygraniczne w ww. ustawie, zdefiniowane zostały następujące tereny: Dodekanezu, Evros, Thesprotia, Kastoria, Kilkis, Lesbos, Xanthi, Preveza, Rodopy, Samos, Chios i Florina, wyspy Thira i Skyros, Nevrokopi, Drama, Pogoni, Konitsa. Ioannina, Almopia, Edessa, Pella, Sintiki. Grunty te znajdują się w głównej mierze w okolicach granic państwych lub w pobliżu jednostek wojskowych. Na mocy art. 114 ustawy 3978/2011, duża cześć obszarów, które kwalifikowane były uprzednio do tzw. przygranicznych – została zniesiona.  Jednocześnie ustawa przewiduje, możliwość póżniejszej modyfikacji ww. obszarów, na mocy dekretu prezydenckiego.

 

Niezbędne dokumenty  dot. zakupu nieruchomości w strefie przygranicznej przez cudzoziemca:

  • Akt własności obecnego właściciela nieruchomości
  • Odpis aktu urodzenia nabywającego nieruchomość (z aktualną datą odpisu)
  • CV osoby nabywającej i oświadczenie określające cel zakupu nieruchomości
  • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu nabywcy
  • Pozwolenie na pobyt/ inny dokument potwierdzający legalne przebywanie na terytorium państwa greckiego
  • Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez odpowiedni organ kraju pochodzenia nabywcy
  • Uwierzytelniony profil topograficzny powierzchni gruntowej nieruchomości lub diagram obrazujący grunt przeznaczony na sprzedaż będący częścią np. krajowego systemu kwalifikacji np. ESGA 87 (gr. ΕΣΓΑ 87) z dokładnie zdefiniowanym położeniem nieruchomości na mapie w skali 1:50.000 lub  1:5.000 (Wojskowa Służba Geograficzna). Wszystkie powyższe dokumenty winny posiadać oryginalną pieczęć i podpis inżyniera, topografa bądź geodety.

Ważne jest, aby  załączyć dokładny opis istniejącej topografii. Prawidłowe opracowanie topograficzne zawiera: szczegółową lokalizację nieruchomości, możliwość wykonania planów, opis charakteru  otoczenia (teren zabudowany, rolniczy itp.) jaki i różne inne dane techniczne, np. zezwolenia z nadleśnictwa, służb archeologicznych  itp.

 

Niezbędne dokumenty dot. zakupu nieruchomości przez cudzoziemca poza sferą przygraniczną:

  • Aktualny paszport nabywcy bądź inny dokument regulujący legalne przebywanie na terenie Grecji
  • Numer rejestracji podatkowej AFM (gr. ΑΦΜ), będący odpowiednikiem polskiego NIP - wydawany przez grecki urząd skarbowy. Uzyskanie numeru AFM jest bezpłatne.

 

Konieczne jest również uregulowanie „podatku od przeniesienia prawa własności” (transfer tax), Podatek ten należy uiścić we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym jeszcze przed przystąpieniem do podpisaniem umowy. Oferowane są także ulgi podatkowe, których celem jest zachęcić cudzoziemców do inwestycji.

 

Ustawy regulujące zakup nieruchomości na terenie państwa greckiego przez obywateli krajów trzecich:

 

Znacznemu uproszczeniu uległy wszelkie procedury prawne regulujące nabywanie wszelkiego rodzaju nieruchomości przez inwestorów zagranicznych pochodzących z krajów poza UE. Ponadto, wprowadzono nowe regulacje (na mocy art. 36A ustawy 4146/2013), które pozwolą na pięcioletni pobyt obywatelom spoza państw UE, którzy zainwestują ponad 250 tys. euro w greckie nieruchomości (kupno lub dzierżawa). Jednocześnie ustawa przewiduje, iż wysokość ww. kwoty może ulec zmianie na podstawie wniosku wysuniętego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jak i Ministerstwo Finansów. 5-letnie pozwolenie na przebywanie w Republice Greckiej obejmować na również małżonków właścicieli nabytej nieruchomości oraz niepełnoletnie dzieci. Widnieje również informacja, iż w przyszłości, owe pozwolenie może ulec przedłużeniu. Wraz z otrzymaniem pozwolenia na przebywanie zapewniona zostaje także możliwość swobodnego podróżowania do wszystkich państw Unii Europejskiej i układu z Schengen bez wymaganej w tych krajach wizy wjazdowej.