Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-02-11 20:11:20
analizy rynkowe

Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy KE i MFW przewidują dla Grecji wzrost PKB na poziomie 0,6% w 2014 r. i jego przyśpieszenie do 2,9% w 2015 r.

 

Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy KE i MFW przewidują dla Grecji wzrost PKB na poziomie 0,6% w 2014 r. i jego przyśpieszenie do 2,9% w 2015 r. Grecki Urząd Statystyczny (EL.STAT) opublikował dane, z których wynika, że w III kwartale 2014 roku w porównaniu z III kwartałem 2013 roku wydatki na konsumpcję ogółem wzrosły o 2,3%, nakłady na środki trwałe brutto (GFCF) wzrosły o 2,7%. Odnotowywana jest dalsza poprawa salda rachunku bieżącego. Po osiągnieciu w 2013 r. nadwyżki na rachunku bieżącym - po raz pierwszy od 1948 r. - na poziomie 1,2 mld euro, tj. 0,7% PKB (wobec deficytu na poziomie 17,2 mld euro w 2012 r. i aż 44 mld euro w 2008 r.), z danych Banku Centralnego Grecji wynika, że po I kwartale 2014 r. deficyt na rachunku bieżącym spadł o 53,15%, do 1 mld euro, wobec 2,2 mld euro rok wcześniej. O jego poziomie zadecydował wzrost dodatniego salda usług i transferów bieżących oraz poprawa ujemnego salda dochodów.

W obszarze finansów publicznych kontynuowane są wysiłki naprawcze, w rezultacie których, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów dotyczących wykonania budżetu państwa za okres styczeń-maj 2014 r., deficyt budżetowy wyniósł 2 mld euro, tj. 1,1% PKB i był niższy niż rok wcześniej (3,8 mld euro, tj. 2,1% PKB) i lepszy o ok. 570 mln euro od planowanego na ten okres. Budżetowa nadwyżka pierwotna wyniosła 711 mln euro, tj. 0,4% PKB, wobec deficytu pierwotnego w analogicznym okresie 2013 r. na poziomie 970 mln euro, tj. 0,5% PKB (była lepsza o 500 mln euro od planowanej na ten okres). Przychody budżetowe wyniosły 19,6 mld euro i były wyższe o 440 mln euro niż projektowane na ten okres. Wydatki wyniosły 21,6 mld euro i były o 529 mln euro niższe od planowanych w budżecie.

 

Rok 2014 był rokiem zatrzymania recesji w Grecji. Zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje konsekwentna poprawa PKB, który po raz pierwszy od 6 lat osiągnął wynik dodatni.

Dane Urzędu Statystycznego Grecji (EL.STAT.) z dnia 28.11.2014, skorygowane sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wskazują, że w III kwartale 2014 roku wzrost Produktu Krajowego Brutto (GDP) wyniósł 0,7% w porównaniu do II kwartału 2014 roku. W porównania z III kwartałem 2013 wzrost PKB wyniósł 1,6%.

W poszczególnych kwartałach 2014 roku PKB wyniósł:

(w mln Euro)

I kwartał 41395; -3,9%, (dane zweryfikowane) 

II kwartał 44575; -4,0%, (dane zweryfikowane) 

III kwartał 48033; 0,7% (dane zweryfikowane)

IV kwartał 

 

Pomimo wzrostu PKB w 2014 roku odnotowano spadek produkcji przemysłowej (IPI) w porównaniu z 2013 rokiem (XII 2013/XII 2012). W całym 2013 roku średni wskaźnik produkcji przemysłowej (IPI) spadł o -2,7%. W kopalnictwie (w tym odkrywkowym), spadek o 0,5% w przemyśle przetwórczym wzrost o 0,7%, zaopatrzenie w wodę spadek o 0,2%, Produkcja energii elektrycznej spadek o 13,7%.

 

Zmniejszyła się aktywność w budownictwie w roku 2014. W ciągu dwunastu miesięcy, od listopada 2013 do października 2014,  aktywność działalności budowlanej ogółem (publiczna i prywatna), obliczona na podstawie liczby wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 13.951. To odpowiada 2,687.8 tys m2 powierzchni i 11,576.5 tys m3 objętości, odzwierciedlając spadek liczby pozwoleń na budowę o 15,4%, spadek powierzchni o 13,1% i spadku wielkości o 6,0%, w porównaniu z analogicznym okresem od listopada 2012 do października 2013.

 

Bardzo dobre dane dotyczą sektora turystyki.  Liczba przyjazdów zagranicznych w okresie styczeń - wrzesień 2014 r. wzrosła o 22,2% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku, osiągając rekordową liczbę 19.0 mln przyjazdów w stosunku do 15.5 mln w 2013 roku. Liczba przyjazdów z Europy wzrosła o 22,6% i stanowiła 89,0% wszystkich przyjazdów. Liczba przyjazdów z państw członkowskich Unii Europejskiej wzrosła 23,0% ,

Największy wzrost odnotowano z Bułgarii (99,0%), Rumunii (95,6%), Serbii (28,2%), Francji (26,9%), Wielkiej Brytanii (14,5%), i Niemiec. (7,1%). Rekordowo wzrosła liczba przyjazdów z Polski o ponad 51,4% osiągając liczbę 547.689 przyjazdów w stosunku do 361.677 w 2013 roku. Zdecydowana większość to przyjazdy lotnicze 94%. Przyjazdy z Polski stanowią 2,9% ogółu przyjazdów do Grecji.

Jeśli chodzi o udział w przyjazdach ogółem najwięcej przyjechało z Niemiec 2.025.542 (10,7%), Wielkiej Brytanii 1.807.368 (9,5%), Francji 1.315.563 (6,9%), Rosji 1.163.687 (6,1%) i Bułgarii 1.031.126 (5,4%).

 

Nadal spada inflacja (CPI i HCPI). W 2014 roku inflacja CPI wyniosła -1,3%, w 2013 roku -0,9%. Indeks HCPI w 2014 roku wyniósł -1,4%. w 2013 roku -0,9%.Pomimo spadków odnotowano wzrost cen w grupach: sprzęt gospodarstwa domowego 1,3%, odzież i obuwie 9,4%. Inflacja w Grecji jest jedną z najniższych w strefie Euro.

 

Nastąpił spadek Indeksu cen dóbr produkcyjnych (PPI) – wskaźnik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr (w Polsce wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu). Wskaźnik PPI w 2014 roku w cenach bazowych w przemyśle spadł o 1,2% w stosunku do 2013 roku.

 

Zmniejszył się wskaźnik bezrobocia. Grecja ma jeden z najwyższych wśród krajów UE poziom długotrwale bezrobotnych. W III kwartale 2014 roku stopa bezrobocia spadła do 25,5% (w analogicznym okresie roku 2013 wyniosła 27,2%), zatrudnionych było 3.586.885 osób a bezrobotnych było 1.229.370 osób. Liczba osób zatrudnionych wzrosła o 1,5%, natomiast liczba osób bezro0botnych spadła aż o 6,9%.        

Bezrobocie wśród kobiet wyniosło 29,2% w analogicznym okresie 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 31,3%. Pomimo istotnego spadku nadal dramatyczne wskaźniki odnotowano wśród ludzi młodych. W grupie wiekowej 15 – 24 lata bezrobocie osiągnęło 49.5% (w 2013 r. - 57,2%) natomiast w grupie wiekowej 25 - 29 lat bezrobocie osiągnęło 39,7% (w 2013 r. - 42,6%). Najwyższą stopę bezrobocia 27.8% zanotował Region Centralna Macedonia.

 

                                                     Wybrane podstawowe wskaźniki

  

Okres

Wartość (%)

Inflacja (CPI)

XII 14/XII 13

-1,3

Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (HICP)

XII 14/XII 13

-1,4

PKB

 III kw. 2014

                 0,7

Bezrobocie

III kw. 2014

              25,5          

Indeks produkcji  przemysłowej IPI (bez budowlano- montażowej)

XII 14/XII 13

                -2,7

Sprzedaż  detaliczna

XI 14/XI 13

                -1,5

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI)

XII 14/XII 13

                -1,2

Indeks cen materiałów w budownictwie nowych budynków mieszkalnych

XII 14/XII 13

                -2,8

Aktywność działalności budowlanej ogółem (publiczna i prywatna) pozwolenia na budowę

 

   XI 14/XI 13

 

              -15,4

 

Źródła danych:

Elstat, dane z lutego 2014r.

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

 

 

W efekcie przeprowadzonych reform międzynarodowa agencja ratingowa Moody's w 2014 roku podniosła rating wiarygodności kredytowej Grecji o dwa stopnie, z "Caa3" do "Caa1", z perspektywą "stabilną". W swym komunikacie agencja podkreśliła, że od 2013 roku sytuacja finansowa Grecji wyraźnie się poprawiała. Poprawiły się także, zdaniem agencji Moody's, perspektywy gospodarczego rozwoju Grecji, głównie za sprawą postępów w realizacji reform strukturalnych.

Natomiast  agencja ratingowa Fitch podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Grecji o jeden stopień, z "B-" do "B", jako powód podając postępy tego kraju w redukcji zadłużenia i osiągnięcie tzw. pierwotnej nadwyżki budżetowej.