Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCYPR: Prezentacja nowego pakietu wsparcia dla gospodarki cypryjskiej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2020-06-02 11:31:54
cypr, pakiet wsparcia


Minister Finansów, K. Petridis

 

Nowy pakiet wsparcia dla gospodarki obejmuje:

 

1. Udział Republiki Cypryjskiej w Paneuropejskim Funduszu Gwarancyjnym.

Jest to nowe narzędzie zaproponowane przez Unię Europejską w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19 w krajach członkowskich UE, którego włączenie zostało zatwierdzone przez zarząd Europejskiego Banku Inwestycyjnego dopiero we wtorek, 26 maja.

 

Wczorajszą decyzją, Rada Ministrów zatwierdziła udział Republiki Cypryjskiej w Paneuropejskim Funduszu Gwarancyjnym, z wkładem w wysokości 32,5 mln EUR w formie gwarancji. Fundusz został zaprojektowany w celu zapewnienia instytucjom finansowym bezpośrednich gwarancji w wysokości do 80% na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje to także możliwość zapewnienia rekompensat dla krajowych systemów gwarancji.

 

Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (zatrudniające do 3000 pracowników), aby mieć dostęp do wystarczającej płynności, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z kryzysu, przyczyniając się w ten sposób do wznowienia gospodarki.

 

Państwa członkowskie, które uczestniczą w Funduszu Gwarancyjnym, przekażą łącznie 25 mld EUR w formie gwarancji, dzięki którym fundusz ma przekazać do 200 mld EUR w ramach ukierunkowanego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek średnich dotkniętych kryzysem COVID-19. Szacuje się, że przedsiębiorstwa Cypru będą mogły skorzystać z pomocy w wysokości od 300 do 400 mln EUR.

 

2. Program udzielania gwarancji rządowych Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na udzielanie pożyczek cypryjskim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ma to związek z wykorzystaniem istniejącego programu, który funkcjonuje od 2014 r. Na mocy umowy finansowej między Republiką Cypryjską a EBI w celu wzmocnienia gospodarki Cypru i finansowania SMC.

 

W związku z powyższym Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu całkowitej kwoty programu o 500 mln. EUR

 

Beneficjenci:

Cypryjskie firmy zatrudniające do 3000 pracowników, które są zarejestrowane i działają na Cyprze.

 

Korzystne warunki pożyczki:

  • Stopy procentowe są niższe w porównaniu do tych, które byłyby naliczane przez instytucje bankowe bez wspomnianego finansowania przez EBI, ponieważ program przewiduje korzyść finansową w wysokości co najmniej 0,5 jednostki procentowej (50 jednostek bazowych).
  • Ponadto odsetki od pożyczek zaciągniętych w ramach programu mogą uzyskać dotację w ramach „programu dotacji na spłatę odsetek od rządu”.
  • Długi okres pożyczki (do 12 lat)
  • Wybór między stałymi a zmiennymi odsetkami.
  • Jeszcze korzystniejsze zainteresowanie z dodatkową redukcją (0,50 jednostki procentowej niższej) dla firm spełniających kryteria „Praca dla młodzieży”.

 

 

Uwaga:

W przypadku przedsiębiorstw, które korzystają dodatkowo z wymienionego programu w połączeniu z rządowym programem dopłat do oprocentowania, rozumie się, że warunek ten nie dotyczy zwolnienia ponad 2% personelu zatrudnionego w dniu ogłoszenia programu bez zastąpienia (z wyjątkiem powodów uzasadniających zwolnienie bez uprzedzenia).

 

3. Płynność w wysokości 800 mln EUR na finansowanie SMC za pośrednictwem Cyprus Entrepreneurship Fund (CEF)

Instrument „Łącząc Europę” ustanowiono w 2013 r. na mocy umowy między EBI a Republiką Cypryjską w celu ułatwienia finansowania SMC poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach przez instytucje bankowe.

 

Zarządzanie cypryjskim funduszem na rzecz przedsiębiorczości:

Zarządzanie instrumentem „Łącząc Europę” zostało powierzone Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu EBI, który nadzoruje procedurę, bez udziału rządu w procesie kredytowym.

 

Narzędzie finansowania:

Współfinansowanie i podział ryzyka (50–50%) między rządem a instytucjami bankowymi uczestniczącymi w systemie. W związku z tym rząd otrzyma pożyczkę w wysokości 400 mln EUR na sfinansowanie 50% płynności.

 

Beneficjenci:

Małe i średnie przedsiębiorstwa o maksymalnej liczbie 250 pracowników.

 

Kwota pożyczki:

Do 1,5 mln EUR.

 

Korzystne warunki zaciągania pożyczek:

  • Stopy procentowe są niższe w porównaniu z odsetkami naliczanymi przez instytucje bankowe. Orientacyjnie odsetki za już obowiązujący program wahają się proporcjonalnie do ryzyka kredytowego (niskie ryzyko 2,55% -3,85% i wysokie ryzyko 3,375% - 4,5%).
  • Ponadto odsetki naliczane za pożyczki zaciągnięte w ramach tego programu mogą korzystać z dotacji w ramach „programu dotacji na spłatę odsetek od państwa”.
  • Długi okres pożyczki (do 12 lat).

Uwaga: w przypadku firm, które będą korzystać z programu, o którym mowa łącznie z programem subsydiów odsetkowych, rozumie się, że warunek ten nie dotyczy zwolnienia ponad 2% personelu zatrudnionego w dniu ogłoszenia programu bez zastępstwa (z wyjątkiem powodów uzasadniających zwolnienie bez wypowiedzenia).

 

4. Program dopłat do oprocentowania nowych pożyczek biznesowych

Cel: Program ma na celu poprawę perspektyw zapewniania płynności przedsiębiorstwom, w tym osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, które borykają się z nagłym brakiem przepływów pieniężnych, poprzez dotację na spłatę odsetek od nowych pożyczek biznesowych. Subsydiowanie odsetek na określony czas i ustalona maksymalna kwota pożyczki może zapewnić odpowiednio niezbędne i ukierunkowane rozwiązanie w panujących okolicznościach.

 

Środek ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi w „Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia środków pomocy państwa w celu wspierania gospodarki podczas rozprzestrzeniania się choroby COVID-19”, a w szczególności ze środkami tymczasowej pomocy państwa w forma natychmiastowych dotacji (środek 3.1 wspomnianych ram).

Właściwym i przypisującym organem środka jest Departament Skarbu / Ministerstwo Finansów.

 

Beneficjenci:

Wszystkie bezproblemowe przedsiębiorstwa (na podstawie definicji Komisji Europejskiej) z 31.12.2019, które mają trudności z powodu pandemii. Dotyczy to bardzo małych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także osób samozatrudnionych.

Łączna suma skumulowana zgodnie z ogłoszeniem Komisji Europejskiej nie powinna przekraczać 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.

 

Cel pożyczki:

Pokrycie potrzeb w zakresie płynności na potrzeby przepływów pieniężnych i inwestycji.

 

Okres kredytowania:

W przypadku pożyczek biznesowych zaciągniętych lub będących przedmiotem umowy od 1.3.2020 do 31.12.2020.

 

Wymagania:

Nowe pożyczki są udzielane w celu zwiększenia płynności w gospodarce i nie mogą być wykorzystywane do pokrycia spłaty istniejących linii kredytowych i / lub mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie restrukturyzacji istniejących linii kredytowych dowolna instytucja kredytowa.

Firmy, które przystąpią do programu, nie mogą zwolnić więcej niż 2% personelu zatrudnionego w czasie ogłoszenia programu bez zastępstwa (z wyjątkiem powodów uzasadniających zwolnienie bez powiadomienia).

 

Maksymalna stopa procentowa od całkowitej kwoty pożyczki nie może przekraczać 4,25%.

 

Maksymalna dotacja na spłatę odsetek wynosi cztery lata, jak następuje:

W ciągu pierwszych dwóch lat odsetki będą subsydiowane do 3,5 jednostek procentowych (350 jednostek bazowych).

Od trzeciego do czwartego roku odsetki będą subsydiowane przez 2 jednostki procentowe dla SMC (200 jednostek podstawowych) i 1,5 jednostki procentowej (150 jednostek podstawowych) dla dużych firm.

 

Kwota pożyczki:

Kwota pożyczki, która ma zostać uzyskana, nie jest ograniczona, jednak kwota pożyczki, której odsetki będą dotowane, nie może przekraczać:

 

i) Dwukrotnego kosztu rocznej listy płac beneficjenta za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok. W przypadku spółek zarejestrowanych 1 stycznia 2019 r. Maksymalna kwota pożyczki nie powinna przekraczać obliczonych rocznych kosztów wynagrodzeń za pierwsze dwa lata działalności lub

 

ii) 25% całkowitego obrotu beneficjenta w 2019 r.

 

5. Program dopłat do oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych

Cele: Program ten ma na celu wspieranie gospodarstw domowych w pozyskiwaniu kredytów na użytkowanie przez właścicieli. Subsydiowanie odsetek na określony czas i ustalona maksymalna kwota pożyczki może zapewnić odpowiednio niezbędne i ukierunkowane rozwiązanie w panujących okolicznościach.

 

Właściwym i organem odpowiedzialnym za ten środek jest Departament Skarbu/ Ministerstwo Finansów.

 

Okres kredytowania:

W przypadku pożyczek mieszkaniowych zakontraktowanych lub będących przedmiotem umowy od 1.3.2020 do 31.12.2020.

Maksymalne odsetki za całą kwotę pożyczki nie przekraczają 2,30%.

Maksymalna dotacja na spłatę odsetek wynosi cztery lata, a odsetki będą dotowane maksymalnie do 1,5 punktu procentowego (150 jednostek bazowych).

 

Kwota kredytu:

Kwota pożyczki nie może przekroczyć 300 000 EUR.

Nowe kredyty mieszkaniowe nie mogą być wykorzystane na spłatę istniejących kredytów mieszkaniowych, zarówno obsługiwanych, jak i nieobsługiwanych.

 

6. Subsydiowanie bardzo małych i małych przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek

Cel:

Program ma na celu pokrycie czynszów lub innych zobowiązań i kosztów bieżących.

 

Beneficjenci:

Bardzo małe i małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które zatrudniają do 50 osób, które zostały zgłoszone i zatwierdzone w ramach specjalnych programów Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczeń Społecznych wdrożonych w kontekście nadzwyczajnych środków zwalczania COVID -19 pandemia w okresie 13 kwietnia - 12 maja 2020 r.

 

Pod warunkiem, że w odniesieniu do wszystkich beneficjentów stosuje się odpowiednie warunki dotyczące zwolnienia personelu, zawarte w specjalnych programach Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczeń Społecznych w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19.

 

Cel:

Częściowe pokrycie kosztów bieżących, w tym czynszu.

 

Całkowity koszt:

Około 100 mln EUR.

 

Potencjalni beneficjenci:

40 000–50 000 bardzo małych, małych firm i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

 

Kwota dotacji / ryczałtu:

Samozatrudnione i bardzo małe przedsiębiorstwa, które całkowicie lub częściowo zawiesiły działalność i zostały objęte Specjalnymi Programami Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego w okresie 13 kwietnia-12 maja 2020 r., Zatrudniając 6-9 osób - 4000 €

 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i małe przedsiębiorstwa, które całkowicie lub częściowo zawiesiły działalność i zostały objęte Specjalnymi Programami Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego w okresie 13 kwietnia-12 maja 2020 r., Zatrudniając 10-50 osób - 6000 €.

 

7. Natychmiastowa promocja gotowych projektów rozwojowych

W celu poprawy ożywienia gospodarczego Rada Ministrów postanowiła dziś wydać instrukcje wszystkim właściwym organom, aby niezwłocznie ogłaszały przetargi na wszystkie projekty rozwojowe, które są gotowe do ogłoszenia zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, niezależnie od zaplanowanego okresu ich ogłoszenia na podstawie budżetu.

 

Pod warunkiem, że projekt dotyczący Izby Reprezentantów zostanie wykluczony.

 

8. Program zachęt dla linii lotniczych mający na celu wzmocnienie łączności Cypru i wspieranie sektora turystyki w wysokości 6,3 mln EUR.

 

Celem programu jest ożywienie przepływu turystów i wzmocnienie ruchu pasażerskiego, aby złagodzić skutki kryzysu dla sektora turystyki. Program przewiduje dodatkowe wsparcie dla wszystkich linii lotniczych na okres siedmiu miesięcy z dofinansowaniem lotów na Cypr, obejmujących 40–50% przepustowości samolotów.

 

Należy zauważyć, że nowy program jest uzupełnieniem istniejących już wdrożonych programów, w przypadku których dodatkowe kredyty w wysokości 9,369 mln EUR zostaną przedłużone do końca 2020 r.

 

9. Wspólny program promocyjny z agentami turystycznymi mający na celu przyciągnięcie turystów i przedstawienie Cypru jako bezpiecznego miejsca docelowego w wysokości 10 mln EUR.

 

 

Źródło: https://www.pio.gov.cy

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelarie frankowe

Frankowicze to bardzo szczególna i jednocześnie niesamowicie pokrzywdzona przez system bankowości...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Pomoc drogowa

Jesteśmy firmą, która powstała w latach 90. z połączenia pasji do pomocy ludziom i fascynacji mot...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Rudy metali, Ropa naftowa i gaz ziemny, Węgiel kamienny i brunatny Zobacz ofertę

Artykuły SEO – co to?

Artykuły SEO – co to? Treść jest jednym z kluczowych czynników rankingowych we współczesnej optym...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert