Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2017-04-04 14:21:43
grecja, zamówienia publiczne, przetargi

Greckie prawo dotyczące zamówień publicznych jest dostosowane do unijnej legislacji - Dyrektywy 93/36 WE. Na mocy ustawy 4412/16, od sierpnia 2016 r., ustawodawstwo greckie dotyczące przetargów zharmonizowane zostało z dyrektywami 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

 

 

Przepisy dotyczące zamówień publicznych w Republice Greckiej.

 

Na mocy ustawy 4412/16, od sierpnia 2016 r., ustawodawstwo greckie dotyczące przetargów zharmonizowane zostało z dyrektywami 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

Dyrektywa UE 2014/24 transponowana jest w Księdze I ustawy 4412/2106 i określa zasady w odniesieniu do zamówień publicznych. Natomiast Dyrektywa UE 2014/25.transponowana jest jako Księga II i dotyczy udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Od 2011 roku organem odpowiedzialnym za nadzór nad zamówieniami publicznymi jest Urząd Zamówień Publicznych, który prowadzi Centralny Elektroniczny Rejestr Zamówień Publicznych.

 

Informacje Ogólne

 1. Wszelkie zamówienia publiczne, poza zamówieniami wojskowymi, prowadzone są w ramach Ustawy 4412/16 "Zamówienia publiczne na roboty, dostawy i usługi ".
 2. Główne cele i założenia ustawy nr 4412/16 są następujące:
 1. Zwiększenie i ułatwienie warunków dostępu do wszystkich procedur przetargowych, a zwłaszcza do "procedur konkurencyjnych z negocjacjami" i "dialogu konkurencyjnego".
 2. Redukcja terminów minimalnych.
 3. Udzielanie zamówień publicznych opierających się najbardziej korzystnej ekonomicznie ofercie, która jest tworzona przez:
 1. Cenę.
 2. Koszt.
 3. Najlepszy stosunek, jakości do ceny
 1. Implementacji dyrektywy UE regulującej zamówienia publiczne.
 2. Obowiązkowego przesyłania drogą elektroniczną wszystkich dokumentów przetargowych oraz ofert poprzez elektroniczne środki komunikacji (Centralny Elektroniczny Rejestr Zamówień Publicznych. Platforma: www.promitheus.gov.gr. ).
 3. Ochrony przedsądowo/administracyjnej i sądowej dla każdego rodzaju rozbieżności, które powstaną w trakcie procedury przed wykonaniem umowy, gdy wartość kontraktu jest wyższa niż 60.000 Euro.
 4. Postępowanie odwoławcze przedsądowe będzie prowadzone przez nowo powołany Urząd Protestów Przedsądowych.

 

Kwoty Progowe

 1. Zamówienia o wartości poniżej lub o równowartości 20.000 Euro realizowane są w ramach Bezpośredniego Udzielenia Zamówienia.
 2. Zamówienia o wartości powyżej 20.000 Euro i o wartości poniżej lub równowartości 60.000 poddawane są Procedurze Przyspieszonej.
 3. Zamówienia o wartości powyżej 60.000 poddawane są Procedurze Otwartej.
 4. W zamówieniach, których wartość szacuje się na większą niż 209.000 Euro, stosuje się przepisy dotyczące publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Urząd Publikacji Unii Europejskiej).

 

Procedura Otwarta - etapy realizacji

 1. W odniesieniu do procedury otwartej etapy realizacji są następujące:
  1. Publikacja zaproszenia do konkursu oraz składania ofert 35 dni.
  2. Otwarcie ofert oraz decyzja właściwej komisji 15 dni.
  3. Otwarcie ofert (przetarg ekonomiczny) oraz decyzja właściwej komisji 25 dni.
  4. Propozycja komisji i podjęcie ostatecznej decyzji przez zamawiającego 15 dni.
  5. Zawarcie umowy 15 dni.
  6. Dostawa materiałów lub usług 120 dni.
  7. Płatność 15 dni.

 

Umowy ramowe

 1. Instytucje zamawiające mogą zawierać umowy ramowe, pod warunkiem że stosują procedury przewidziane w ustawie 4412/16.
 2. Umowa ramowa oznacza umowę zawartą pomiędzy jedną lub więcej instytucjami zamawiającymi a jednym lub więcej wykonawcami, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, które są udzielone w danym okresie, w szczególności w odniesieniu do ceny oraz w stosownych przypadkach, przewidywanych ilości.
 3. Okres obowiązywania umowy ramowej nie może przekroczyć 4 lat.

 

Warunki płatności

 1. Wypłata 100% ceny umowy, po ostatecznym rozliczeniu dostawy materiałów lub usług.
 2. Zaliczka do wysokości 50% ceny umownej.
  1. Wymagane poręczenie gwarancyjne zaliczki.
  2. Od wypłaconej zaliczki nalicza się odsetki.

 

Odwołania od decyzji zamawiającego

Odwołania administracyjne przedsądowe wnosi się do Urzędu Protestów Przedsądowych (AHPJO) w ciągu piętnastu 15 dni od dnia, w którym strona poszkodowana powzięła informację o czynie lub zaniechaniu zamawiającego i wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji. AHPJO powinien niezwłocznie poinformować o tym instytucję zamawiającą, która powinna wysyłać do AHPJO akta sprawy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o złożonym pozwie. Sprawa jest rozpatrywana w ciągu 40 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja powinna być wydana w ciągu 20 dni od rozpoczęcia rozprawy.

Każdy, kto ma interes prawny, w tym zamawiający, może złożyć wniosek o zawieszenie i/ lub stwierdzenie nieważności decyzji AHPJO do właściwego odwoławczego sądu administracyjnego. Wniosek powinien być wniesiony w ciągu dziesięciu 10 dni od wydania decyzji AHPJO. Rozprawa z pozwu o stwierdzenie nieważności powinna się odbyć w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

 

Negocjacyjne tryby udzielania zamówień publicznych

Procedura konkurencyjna z negocjacjami: Każdy wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na zaproszenie do konkursu. Tylko wykonawcy zaproszeni przez instytucję zamawiającą, po ocenie dostarczonych informacji, mogą złożyć wstępną ofertę, która będzie podstawą do dalszych negocjacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, instytucje zamawiające negocjują z oferentami początkową i wszystkie kolejne oferty złożonych przez nich, z wyjątkiem ofert ostatecznych. W wyjątkowych przypadkach, gdy instytucje zamawiające zastrzegły sobie prawo, mogą udzielać zamówień na podstawie wstępnych ofert bez negocjacji.

Dialog konkurencyjny: Ta procedura ma zastosowanie do złożonych zamówień i jest trzystopniowa. Na początku, zamawiający publikuje zaproszenie do złożenia oferty. Po wstępnej selekcji kandydatów, podmiot publiczny prowadzi dialog z kandydatami zakwalifikowanymi, próbując znaleźć odpowiednie rozwiązania, które mogą spełnić potrzeby beneficjenta. Na podstawie tego dialogu, wstępnie wybrani kandydaci zapraszani są do złożenia ofert. Dialogi konkurencyjne mogą odbywać się w kolejnych etapach, aby ograniczyć liczbę omawianych rozwiązań na etapie dialogu poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie opisowym.

Partnerstwo na rzecz innowacji: Każdy wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przez zamawiającego, jeżeli ogłoszenie wskazuje potrzebę zastosowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót, które nie mogą być spełnione poprzez zakup produktów, usług lub robót będących w dostępie na rynku i wskazuje, który z elementów określają minimalne wymagania, jakie muszą spełniać wszystkie oferty. Tylko wykonawcy zaproszeni przez instytucję zamawiającą po dokonaniu oceny dostarczonych informacji mogą uczestniczyć w postępowaniu. Instytucje zamawiające mogą ograniczyć liczbę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu. Kontrakty są przyznawane wyłącznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej relacji ceny do jakości. Partnerstwo innowacje powinny być skonstruowane w kolejnych fazach następujących sekwencji kroków w procesie badań i innowacji, które mogą obejmować wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub zakończenia robót. Partnerstwo innowacji wyznacza cele pośrednie, które powinny być osiągnięte przez partnerów i przewiduje wypłatę wynagrodzenia w odpowiednich ratach. Zamawiający może zdecydować, po każdej fazie, aby zakończyć partnerstwo innowacyjne lub, w przypadku partnerstwa innowacyjnego z kilkoma partnerami, w celu zmniejszenia liczby partnerów poprzez wypowiedzenie indywidualne umowy, pod warunkiem, że zamawiający wskazał w dokumentach przetargowych możliwości oraz warunki zastosowania. Negocjacje w trakcie procedury partnerstwa innowacyjnego mogą odbywać się w kolejnych etapach, aby ograniczyć liczbę ofert będących przedmiotem negocjacji poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w dokumentach przetargowych.

Zastosowanie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji: W szczególnych przypadkach i okolicznościach, instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji. Procedura ta może być stosowana na roboty, dostawy i usługi w którymkolwiek z następujących przypadków:

 1. w przypadku braku ofert lub braku odpowiednich ofert lub braku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub braku odpowiednich wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych w odpowiedzi na procedurę otwartą lub procedurę ograniczoną, pod warunkiem że początkowe warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, a raport jest przedłożony Komisji, jeżeli tego zażąda;
 2. jeżeli roboty budowlane, dostawy lub usługi mogą zostać dostarczone tylko przez określonego wykonawcę;
 3. na ile jest to bezwzględnie konieczne, ze względu na wyjątkowo pilny charakter sprawy związany z wydarzeniami, w związku z którymi terminy otwartej lub ograniczonej procedury lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą być spełnione. Okoliczności przywołane dla uzasadnienia pilnego działania nie mogą być w żadnym wypadku przypisane do zamawiającego.

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do składania ofert: Każdy wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na zaproszenie do konkursu poprzez dostarczanie informacji na potrzeby kwalifikacji, które są wymagane przez podmiot zamawiający. Tylko wykonawcy zaproszeni przez podmiot zamawiający po dokonaniu oceny dostarczonych informacji, mogą uczestniczyć w negocjacjach. Procedura ta ma zastosowanie do udzielania zamówień na dostawy, roboty lub usługi przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

 

 

 

Opracowanie: WPHI Ateny

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Dentysta Toruń

Invisalign - przezroczysty aparat ortodontyczny Nakładki na zęby Invisalign to nowoczesna tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjny aparat na zęby Nakładki zębowe Invisalign to zaawansowana technologia...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjne nakładki na zęby Aparat ortodontyczny Invisalign to zaawansowana tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert